fbpx

Schoonheidssalon Alphen aan den Rijn algemeen voorwaarden Ibiza Beauty

1.ALGEMEEN:

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Ibiza beauty en de cliënt waarop Ibiza Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.INSPANNINGEN SCHOONHEIDSSALON:

Ibiza Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ibiza Beauty zal zoveel al redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3.AFSPRAKEN:

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Ibiza Beauty melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Ibiza Beauty het hele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt te berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de salon komt, mag Ibiza Beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Ibiza Beauty de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Ibiza Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt te melden.

4.BETALING:

Ibiza beauty vermeldt alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en /of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of pin te voldoen.

5.PERSOONGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet Ibiza Beauty voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijk wijs behoord te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Ibiza beauty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Ibiza beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens. Ibiza beauty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6.GEHEIMHOUDING:

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voort vloeit uit de aard van de informatie .

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7.AANSPRAKELIJKHEID:

Ibiza Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en /of onvolledige informatie over revelante lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Ibiza Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8.GARANTIE:

Ibiza Beauty geeft de cliënt één week ( 7dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

-de cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.

-de cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder niet heeft gevolgd.

-de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

-de cliënt de producten niet volgens de gebruik aanwijzing heeft gebruikt.

9.BESCHADING&DIEFSTAL:

Ibiza beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Ibiza beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

10.KLACHTEN:

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, docht binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Ibiza Beauty. Ibiza Beauty moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is,  zal Ibiza Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals over enge komen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Ibiza Beauty en klager niet tot over een stemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11.BEHOORLIJK GEDRAG:

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te dragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwing onbehoorlijk gedraad blijft vertonen, heeft Ibiza Beauty het recht de cliënt de toe gang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12.RECHT:

Op elke overeenkomst tussen Ibiza Beauty en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden , is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend van toepassing is steeds de last gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van over een komst.

Start typing and press Enter to search